Vedtekter

§1 
Målsetting

Foreningen skal arbeide for å fremme bosetting og næringsutvikling, forbedre miljø og utvikle kulturtilbudet i Åsen.

Foreningen skal hvert år ha en mål- og strategidebatt.

 

§2 
Medlemsbestemmelser

Representanter for bedrifter og lag i Åsen kan bli medlem. Utenbygds bedrifter med leder eller avdelingsleder bosatt i Åsen, kan bli medlem. Videre kan enkeltpersoner med interesse for foreningens målsetting bli personlig medlem.

Styret har fullmakt til å vurdere andre søknader om medlemskap.

Alle medlemmer skal registreres i medlemsoversikt med navn og adresse.

Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens felles opplegg. Enhver som har betalt medlemskontingent for kontingentperioden er medlem og har stemmerett på årsmøtet. Bedrifter, lag og foreninger har hver en stemme. Det sittende styret har stemmerett i kraft av sin funksjon. Ingen enkeltperson har flere enn en stemme.
Kontingenten betales forskuddsvis.

 

§3 
Økonomi

Foreningens medlemmer betaler inn en årlig avgift til dekning av mindre løpende utgifter. Utgifter til større tiltak avgjøres av medlemsmøte. Revidert regnskap og budsjett fremlegges på årsmøtet.

 

§4 
Administrasjon/organisasjon

Årsmøte som holdes i første halvår hvert år, er foreningens øverste organ og har årlige valg på representanter til styret og arbeidsutvalget, samt valgkomité.

 

§5 
Styret

Daglig ledelse av ÅBF utøves av et styre på 7 medlemmer bestående av leder som velges for 1 år, samt kasserer, sekretær og 4 styremedlemmer som velges for 2 år.

Hvert år er 3 av styremedlemmene på valg.

 

Styret står fritt til å velge underkomiteer ved behov.

 

Styret innkaller medlemmene til medlemsmøte og evt. ekstraordinært årsmøte etter behov, eller når minst ¼ av medlemmene forlanger det. Saker som medlemmene ønsker å ta opp, må være styret i hende 1 uke før medlemsmøte.

 

§6 
Valgkomité

Denne består av 3 medlemmer valgt på årsmøte. Komiteen forbereder alle valg til årsmøtet, og skal sørge for at alle kandidater er forespurt og har sagt seg villige. Det første nevnte medlem sammenkaller komiteen og leder møte.

 

§7 
Årsmøte

På årsmøtet skal følgende behandles

a) Årsberetning

b) Revidert regnskap budsjett og aktivitetsplan

c) Fastsette medlemskontingent

d) Valg på tillitsvalgte ifølge ovennevnte vedtekter

e) Saker som medlemmene vil fremme for årsmøte (jfr. §5)

f) Vedtektsendringer (krever 2/3 flertall fra årsmøtet)

Styret innkaller til årsmøte med 2 uker varsel, skriftlig , - og med oppslag i Åsen Sentrum og i Åsenfjord. Vedlegg til innkalling, budsjett og aktivitetsplan.

 

§8 
Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på årsmøtet. Eventuelle midler i foreningen skal ved opphør tilfalle veldedige formål i bygda.

 

Vedtektene er revidert og vedtatt i henhold til §7 på årsmøtet 6. februar 2019.