Hammervatnet

Hammervatnet er kjent som en av de klassiske gode fuglelokalitetene på Innherred. Trøndelags første fugletårn ble satt opp her i 1991, ved Gullberget camping i østre del av vannet. Hammervatnet er det nederste av flere større vann i Hoplavassdragets nedbørsfelt. I disse vannene er det registrert nesten 190 ulike fuglearter, og spesielt i Hammervatnet er flere sjeldne arter blitt observert. Her er det sett ca. 180 ulike fuglearter inkludert de nærmeste landområdene.

Foto. Fugletårnet høst.    Foto. Fugletårnet.

Karakteristiske arter er Horndykker og Sothøne som hekker i varierende antall. Ellers er mange ulike andearter sett her, deriblant litt mer sjeldne arter for landsdelen som Skjeand, Knekkand, Snadderand, Stjertand, Lappfiskand, Taffeland og også den nordamerikanske Hjelmfiskanda. De vanligste andeartene er Stokkand, Krikkand, Brunnakke, Kvinand og Toppand som alle hekker her.

Foto. Lappfiskand.     Foto. Stjertand.

Lappfiskand (Smew)                    Stjertand (Pintail)

Foto. Skjeand.     Foto. Snadderand.

Skjeand (Shoveler)                       Snadderand (Gadwall)

Alle foto: Magne Husby.

 

De første observasjonene av Sivhauk i Nord-Trøndelag var fra Hammervatnet og første hekking i Norge av denne arten utenom Jæren var her i 1993.

Tren på artsbestemmelse på https://www.birdid.no

 

For spørsmål om Hammervatnet; vernebestemmelser, skjøtsel, fuglelivet og andre ting – kontakt oppsynsmann Erlend Skutberg ved Statens Naturoppsyn:  erlend.skutberg@miljodir.no

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er forvaltningsmyndighet.

 

 

 

Summary in english:

About 180 bird species have been observed in and in the surroundings of Hammervatnet lake. The first birdwatching tower in the region was raised here in 1991.

Among the characteristic breeding birds we have Mallard, Wigeon, Teal, Goldeneye, Tufted Duch, Red-breasted Merganser, Black-throated Loon, Slavonian Grebe and Coot. Besides these, there are a lot of other birds breeding here, and Hammervatnet is one of the lakes with the highest probability of finding rare birds in the region.