E6 Kvithammer – Åsen

E6 Kvithammar – Åsen

 

Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmulighet ved Langstein og i Vuddudalen.

Ny E6 planlegges som firefelts motorveg med hastighet 110 km/t. Veglengde for ny trasé er forventet å bli ca. 19 km, noe som sammen med økt hastighet vil innebære en halvering av reisetiden på strekningen. Prosjektet inkluderer trolig fire tunneler, alle med doble tunnelløp.

E6 Kvithammar – Åsen 

 

Entreprenør: Hæhre Entreprenør AS

Rådgiver: Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, NGI, Sweco, Brekke & Strand, ECT, Safetec m. flere.

 

Kart E6 Kvithammer-Åsen