Åsen Bygdeforum årsmelding 2017

Årsmelding Åsen Bygdeforum 2017

Styret har bestått av: Guri Skjesol (leder) Evelyn Skjerve (kasserer) Karin Nordaune (sekretær) Roger Hokstad, Andreas Haabeth

Arbeidsutvalg har bestått av:

Øyvind Nordaune Kristian Saxhaug Olaf Vedul, Jon Egil Hammeren Lene Grenne

Det er avholdt 4 styremøter, samt årsmøte 3. april 2017. I 2017 har laget 14 medlemmer fordelt på:

 • Lag og foreninger 4 stk.
 • Næringsbedrifter 10 stk., derav 7 større bedrifter.
 • Dette er en nedgang på 7 medlemmer. Nedgang både på lag og foreninger er bekymringsfullt.

 

ÅBF skal fremme bosetting og næringsutvikling, forbedre miljø og utvikle kulturtilbud.

Gjennom aktiv informasjon på lagets hjemmeside er ÅBF en døråpner for lag og

bedrifter.  Det initiativ som ÅBF har bidratt til å få gjennomført de siste 10- 15 år har hatt stor betydning for miljø, næringsliv og kulturtilbud, nevner spesielt bru over jernbanen og tusenårsstien.

 

 

Aktivitet i 2017:

ÅBF har stått for pynting i sentrum med banner og blomsteroppheng og vi får mange positive tilbakemeldinger på dette. Trivselstiltak er viktige, gjennom målbevisst arbeid har bygdefolket, lag og foreninger lagt ned et stort arbeid som har bidratt til ei bygd i sterk vekst. Alle bedrifter, butikken, skolen og idrettslaget er en viktig aktør for at sentrum i Åsen og Åsenfjord skal fremstå som et trivelig tettsted å bo i.

 

Stokkbakken Omsorgssenter åpnet 24. april 2017. ÅBF bidrog i lag med bygdefolket til at ny flaggstang var på plass til åpningen.

 

Vi får gode tilbakemeldinger fra utenbygdsboende om at hjemmesida www.aaseninfo.no er informativ. Det er mange som har oppdaget alle bedrifter, turmål osv. som beskrives på hjemmesida. ÅBF har også ei aktiv Facebookside.

 

Laget har behandlet/ fulgt opp følgende saker:

 

 • Viderefører informasjon om linjevalg for ny E6 Kleiva – Vassmarka. Det er ikke vedtatt linjevalg. Nye Veier er utbygger. Planlagt oppstart og planlegging 2018/2019.
 • Fiber i Nordbygda: Det jobbes fortsatt for å få det inn i kommunens budsjetter, sender søknad på nytt i april
 • Ny idrettshall er vedtatt og infrastruktur er på plass, ferdig til oppstart.
 • Gode tilbakemeldinger på pynting langs E6 i Åsen sentrum. Nye oppheng er innkjøpt og planen er å henge opp banner også opp Vedulslia.
 • Flaggstang på Stokkbakken ble meget godt mottatt.
 • Kontingent: Har ikke klart å skaffe flere medlemmer.  Har ikke klart å synliggjøre hva vi jobber med.
 • Bedret kvalitet på Kommunalt drikkevann til Åsen er vedtatt, ny tilførselsledning kommer på vestsida av Nessvatnet.
 • Kommunen bygger nytt toaletthus i Håmmårsbukta, skal være på plass våren 2018.

 

Planer om informasjonsbrosjyre er diskutert i styret, dette er et økonomisk spørsmål.

Åsen er i vekst.  Boligfeltet Sentrumsboliger bak Hammerøyvegen ble populært og kjøpere står i kø. Utbygging av Stokkberget er i startgropa. Åsen rykker frem i køen for bedre infrastruktur, som igjen utløser etterspørsel av boligtomter.

 

ÅBF deltok på «Vårslæpp» i området rundt Aasen Sparebank.

Juletretenning på bankplassen er som tidligere år koordinert av ÅBF - med gløgg servert av saniteten, julemusikk fra hornmusikken og nissebesøk. Det ble en kald fornøyelse i 2017 med lite oppmøte mot tidligere år. En stor takk til alle som bidrog.

I år sørget også ÅBF for lys på julegrana ved Stokkbakken.

 

Ved forespørsel fra lag og foreninger er det tatt opp saker. ÅBF følger med når saker som omhandler Åsen blir behandlet politisk. Kontakten med media er bra, det gir god markedsføring for våre medlemmer.

Frostingen er ei meget god avis, de følger opp alt det positive som skjer og belyser saker som er under behandling.

 

ÅBF har mottatt tilskudd på kr. 6 000,- fra kommunen for å holde sentrum og friområdet ved Håmmårsbukta i orden. En stor takk til Nils Hammeren som klipper gresset og holder friområdet i orden.

 

Blomsterampler fra Viken gartneri på Frosta har sammen med bannere pyntet opp Åsen sentrum.

 

En stor takk til Tor Hovdal for flaggheising på skolen ved alle offentlige flaggdager som ikke faller på en skoledag.

 

Til slutt en stor takk til alle som bidrar til et aktivt lokalsamfunn, det trengs kanskje enda mer i åra som kommer.

I år vil vi rette en spesiell takk til trim /turstigruppa i IL Aasguten som har merket stier rundt om i hele bygda. Folk har virkelig oppdaget det store mangfoldet Åsen har å by på. Stedsnavn blir også tatt vare på.

 

Åsen 22.03.2018 Styret v/Guri Skjesol, leder.