Årsmelding Åsen Bygdeforum 2016

Styret har bestått av :

Guri Skjesol    (leder) Evelyn Skjerve  (kasserer) Inger Johanne Todal Morset, Karin Nordaune ( skriver) Roger Hokstad

Arbeidsutvalg har  bestått av:

Øyvind Nordaune, Kristian Saxhaug Olaf Vedul, Jon Egil Hammeren, Anne Lise Schulze

Det er avholdt 5 styrermøter, årsmøtet 16. mars 2016 Laget har i 2016, 21 medlemmer fordelt på: Lag og foreninger 7 stk. Næringsbedrifter 13, derav 6 større bedrifter. Det er en nedgang på 7 medlemmer Nedgangen både på lag og foreninger.

2016 var et aktivt år i Åsen Bygdeforum.

Laget har behandlet/ fulgt opp følgende saker:

Årsmøtevedtak bevilget 25.000 kr til kunstgrasbane

  • Nedsatt fartsgrense til 40 km ved Åsen kirke: Kravet tatt til følge og fartsreduserende tiltak og nedsatt og opphøyet gangfelt er på plass.
  • Linjevalg for ny E6 vedtatt, Nye Veier er valgt som utbygger og ansvarlig. Planlagt oppstart og planlegging 2018/2019
  • Fiber i Nordbygda jobber fortsatt for å få det inn i budsjetter.
  • Sentrumsplanen er vedtatt, planlegging an ny hall starter etter sommerferien.
  • Vi får skryt av pynting langs E6, nye banner blir bestilt til sommer sesongen. Det er vedtatt og henge opp flere banner.
  • Levanger kommune presenterte nytt topp moderne omsorgssenter på tomta til sjukeheimen.  Like på nyåret 2017 ble bygget overlevert kommunen.
  • Kontingent: Har ikke klart å skaffe flere medlemmer. Har ikke klart å synliggjøre hva vi jobber med.
  • Etter henvendelse i 2015 har vi fronta bedre drikkevatn i Åsen. Både med skriv ved budsjettbehandling og avisoppslag.  Tilførsel fra Lello startet des. 2016 ved koblingspunkt ved Skjelsstadbakke.
  • Det blir kommunalt vatn til Nordbygda. Leder hjelper til med praktiske ting. Det dannes nå et eget privat Vasslag, det vil gi raskere utbygging. Budsjett vil være klart før sommeren 2017, oppstart høsten 2017. Kommunen tar over vassverket når det er ferdig.
  • Kommunen har satt av penger og bygger nytt toaletthus i Håmmårsbukta.

Åsen i vekst, Fossingtrøa fylles opp med nye boliger. Stokkberget er i startgropa. Det planlegges boligfelt bak Hammerøyvegen. Åsen rykker frem i køen for bedre infrastruktur, som igjen utløser etterspørsel av boligtomter. Vi får hall i Åsen det skjer mye.

Advent med juletretenning på bankplass, er som tidligere år koordinert av ÅBF. En stor takk til alle som bidrog,

Ved forespørsel fra lag og foreninger er det tatt opp saker og arr.  Følger med når saker som omhandler Åsen blir behandlet politisk. Kontakten med media er bra, det gir god markedsføring for våre medlemmer.

Frostingen er ei meget god avis, de følger opp alt det positive skjer, og belyser andre saker som er under behandling.

Hjemmesida www.aaseninfo.no: Får mange tilbakemeldinger på ei ryddig og informativ hjemmeside. Formidler flere henvendelser fra folk fra andre deler av landet. Vi jobber hele tiden for å forbedre den, og har opprettet en Facebookside. Der saker på hjemmesida blir lagt ut.

Mottatt tilskudd på 5000 kr. fra kommunen for å holde sentrum og friområdet ved Håmmårsbukta i orden.

En takk til Nils Hammeren som klipper graset og holder friområdet i orden.

Blomsterampler fra gartneri på Frosta har i lag med bannere pyntet opp Åsen sentrum.

Takk til Tor Hovdal for flaggheising på skolen ved alle offentlige flaggdager som ikke faller på en skoledag..

Til slutt en stor takk til alle som bidrar til et aktivt lokalsamfunn, det trengs kanskje enda mere i åra som kommer. Vi må trekke veksler på all kompetanse vi har i bygda.

Åsen 03.04.2017  Styret v/Guri Skjesol, leder.

Kommentarer

Ingen kommentar

Ingen kommentar